algemene voorwaarden

FAIRFAX CF, gevestigd te Gera

1. FAIRFAX CF (“FAIRFAX”)

2. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door FAIRFAX. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van opdrachten, zijn daarmee tevens bedoeld eventueel verstrekte lasten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de opdrachtgever, is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.

4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen van het honorarium dat FAIRFAX voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor FAIRFAX aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen van het honorarium dat FAIRFAX voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan 6 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste 6 maanden.

6. FAIRFAX is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door FAIRFAX in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. iedere eigen aansprakelijkheid van FAIRFAX voor tekortkomingen of nalatigheden van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

7. De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

8. Verstrekte opdrachten worden door FAIRFAX uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die uitvoering al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

9. Op de rechtsverhouding tussen FAIRFAX en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen FAIRFAX en een cliënt kennis te nemen.
Indien FAIRFAX als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het vorenstaande aanhangig te maken bij de voor opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

10. Niet alleen FAIRFAX, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op de algemene voorwaarden een beroep doen.

11. De opdrachtgever vrijwaart FAIRFAX tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten, mondeling dan wel schriftelijk overeengekomen.

13. FAIRFAX is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven, de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten en haar algemene voorwaarden (periodiek) te wijzigen.

14. De door FAIRFAX te verzenden declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn.